Historia
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/shogun2k/domains/kadett.d.pl/public_html/Mods/sql.php on line 16
Historia marki Kadett
Nazw? "KADETT" nadano samochodom w roku 1936. W tym roku zak?ad w Rüsselsheim zaprezentowa? model Opel Kadett, przy produkcji którego tak?e wykorzystano now?, bezpieczn? zasad? montowania karoserii. Ten ciesz?cy si? du?ym powodzeniem model by? nap?dzany rz?dowym, czterocylindrowym silnikiem o pojemno?ci 1,1 litra, uzyskuj?cym moc 23 koni mechanicznych. Samochód ten, wa??cy 757 kilogramów, osi?ga? ju? ca?kiem spor? pr?dko??: 98 km/godz. W roku 1938 Kadett uzyska? nowy wygl?d. Zmieniono mu wystrój wewn?trzny oraz kilka elementów nadwozia. Do roku 1940 dealerzy Opla sprzedali 107 608 sztuk Kadecika.

Po?niej, ze wzgl?du na II wojn? ?wiatow?, fabryka zaprzesta?a produkcji samochodów cywilnych, koncentruj?c si? na dostawach dla wojska. Dlatego nast?pna wersja pojazdu pod szyldem Kadetta mia?a premier? dopiero po ponad dwudziestu latach, kiedy w 1962 cz??? produkcji zosta?a przeniesiona do nowej fabryki w Bochum. W tej kolebce samochodów kompaktowych ujrza? ?wiat?o dzienne Kadett A. By? to pojazd wyposa?ony w czterobiegow?, manualn? skrzyni? biegów, nap?dzany czterocylindrowym silnikiem o pojemno?ci 1 L (993cc), osiagaj?cym moc 40 KM przy 5000 obr/min. i rozp?dzajacym autko do pr?dko?ci 120 km/h.

W 1965 z fabryki wyjecha?a nowa generacja Kadetta: wersja B. A w?a?ciwie produkowana do 1967 roku wersja B1. Poza nowym wygl?dem, samochód zosta? wyposa?ony w szeroka gam? jednostek nap?dowych: od podstawowej o pojemno?ci 1.1 litra i mocy 45 KM (130 km/h) do do usportowionej 1.9S o mocy 90 KM (168 km/h). Konstruktorzy opracowali te? szereg nadwozi od 3-dzwiowego coupe do pe?nego sedana. Po?niejsza wersja B2 ró?ni?a si? zmienionym wygl?dem zewn?trznym. Cena tego samochodu w Niemczech waha?a si? (w zale?no?ci od wersji silnika) od 5100 do do 9500 marek. W 1966 roku Opel ?wi?towa? rocznic? produkcyjn? w Bochum: hal? fabryczn? opu?ci? milionowy Opel Kadett.

W 1973 roku Opel wypuszcza kolejn? wersj? Kadetta: C. Jest to samochód o klasycznym uk?adzie nap?dowym: silnik z przodu, nap?d na tyln? o?. Podstawow? jednostk? tego modelu jest czterocylindrowy silnik o pojemno?ci 1196cc o mocy 52 KM przy 5600 obr/min. pozwalaj?cy uzyska? pr?dko?? 140 km/h. Oczywi?cie Opel zadba? o mo?liwo?? wyboru w?ród wielu innych silników i wersji nadwozia (coupe, limuzyna, caravan oraz specjalne: city i aero). Zap?dy do konstruowania samochodów sportowych zaowocowa?y Kadettem GT/E, bolidem o poprawionych w?asno?ciach jezdnych i silnikiem o pojemnosci 1.9 L, mocy 105 KM, umo?liwi?j?cym pr?dko?? 184 km/h. Przyspieszenie 0-100 km/s: 10,2 sekundy.

Wszystkie dotychczasowe modele Opla (z kadettami w??cznie) mia?y nap?d na tyln? o?. W latach sze??dziesi?tych wiele firm stosowa?o ju? na szerok? skal? w swoich wozach nap?d przedni. Oczywiste bowiem sta?y si? korzy?ci p?yn?ce z tego rodzaju rozwi?zania, a w?ród nich mo?liwo?? ?atwiejszego znalezienia miejsca dla pasa?erów samochodu. Opel pozosta? jednak konserwatywny, pomimo, ?e macierzysty koncern GM by? propagatorem przedniego nap?du w USA i to w wozach du?ych. Rozpocz?cie prac nad nowym modelem Kadett, o zupe?nie zmienionej koncepcji uk?adu nap?dowego nast?pi?o pod koniec roku 1974. Opel musia? zareagowa? na ukazanie si? kilka miesi?cy wcze?niej przednionap?dowego samochodu Volkswagen Golf I.

Wprowadzenie do produkcji nowego Kadetta w 1979 roku (o 5 lat pó?niej ni? Golfa) by?o wa?nym wydarzeniem w historii firmy Opel: po raz pierwszy, po osiemdziesi?ciu latach budowania samochodów osobowych, firma zdecydowa?a si? na zastosowanie przedniego nap?du. Nadwozie tego nowego Opla o d?ugo?ci nie przekraczaj?cej 4 metrów, nawi?zywa?o sylwetk? do najwi?kszych samochodów Opel Monza i Opel Senator. Ponadto bardzo przypomina?o produkt GM: Chevrolet Chevette. Nowy model "dysponowa?" wieloma wersjami nadwozia, ró?nym wyposa?eniem, oraz kilkoma silnikami: o ró?nych pojemno?ciach, mocach i wykonaniu . Jednym z ciekawszych wersji by? model Kadett GT/E. Pojazd ten wyposa?ony by? w 1.8-litrowy silnik o mocy 115 KM przy 5800obr/min. 5-biegow?, synchronizowan? skrzyni? biegów oraz wtrysk paliwa Bosch LE-Jetronic. Osi?ga? pr?dko?? 187 km/h oraz przyspieszenie 0-100 km/s: 9,5 sekundy.

Niestety wymogi rynku spowodowa?y, ?e Opel musia? wprowadzi? nowy model. I tak w 1984 z fabryki wyjecha? ostatni Kadett w wersji D. Od tej pory, a? do roku 1991 pod mark? Kadett królowa?a wersja E. Mnogo?? rozwi?za? nadwozia i silników pozwala? kierowcom wybra? samochód dopasowany do ich mo?liwo?ci, umiej?tno?ci i preferencji. W tym okresie rozwi?zania zastosowane w Kadettach D i E zosta?y przeszczepione do modeli Pontiac Le Mans oraz pó?niej do produkowanego równie? w Polsce Deawoo Nexia.

Opracowanie: Badger
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/shogun2k/domains/kadett.d.pl/public_html/index.php on line 125 540261 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional